Čištění a údržba VZT potrubí

Systém vzduchotechnických rozvodů Air Excellent od firmy Ubbink slouží v rezidenční výstavbě již řadu let a zajišťuje zdravé vnitřní prostředí. Tak jako všech zařízení i zde, vyžadována určitá péče a údržba.

Systém větrání s rekuperací není jen větrací jednotka, ale velmi důležitou součástí je vzduchotechnický rozvod. Větrací jednotku můžete opravit, nebo nahradit novějším typem. Co však už nelze opravit nebo vyměnit, je vzduchotechnický rozvod. Ten je zabudován v konstrukcích domu a měl by vykazovat životnost srovnatelnou s životností stavby. Tomu musí odpovídat použité materiály a kvalita provedení. Vzduchotechnický rozvod by měl být tzv. udržitelný, což znamená, že by měl umožňovat revizi a v případě potřeby i čištění. Použité materiály musí být samozřejmě určeny pro vzduchotechniku a není možné používat odpadní či elektrikářské potrubí určené pro jiné účely.

Hygiena VZT rozvodu začíná u pravidelné výměny filtrů ve větrací jednotce. Frekvence výměny záleží na znečištění v dané lokalitě a může se pohybovat cca 2-6x ročně. Další nezbytností je čištění větrací jednotky skládající se z čištění výměníku, ventilátorů a vnitřní části větrací jednotky. Zde bude frekvence cca jednou za rok až za tři roky dle místních podmínek. Budou-li filtry znečištěny silněji a často, je vhodné provést čištění větrací jednotky v kratším ročním intervalu a naopak.

Na základě čistoty větrací jednotky můžeme usuzovat na čistotu vzduchotechnického rozvodu. Zjistíme-li, že je větrací jednotka více znečištěna, můžeme provést kontrolu potrubí pomocí revizních otvorů v rozdělovacích boxech, tvarovkách a dalších připojeních kamery. Rozdělovací boxy lze otevřít a snadno vysát či vytřít. Propojovací  potrubí odpojit a vyčistit.

Možné znečištění vzduchotechnického rozvodu.

Na přívodu čerstvého vzduchu do domu je na vstupu do větrací jednotky vždy filtr, který zachycuje prach a chrání tak nejen větrací jednotku, ale i přívodní stranu vzduchotechnického rozvodu. Tato část je pro nás nejdůležitější, neboť ta přivádí vzduch, který dýcháme. Pravidelnou údržbou a výměnou kvalitních filtrů jsme velmi lehce schopni udržet toto potrubí dlouhodobě ve velmi čistém stavu.

Pozn. čerstvý vzduch proudící přívodním potrubím do domu má v zimních měsících velmi nízkou vlhkost a neposkytuje tak příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů.

Kde může dojít k určitému zanášení je potrubí, kterým je odtahován vzduch z domu. Toto zanášení je závislé na prašnosti v domě, kterou ovlivňuje například topení v krbu.

Bude docházet ke znečištění odsávacích ventilů či mřížek. Zde lze ventil snadno vyjmout a vyčistit. Pozor však na jeho nastavení a zaregulování vzduchotechnického rozvodu.

Ohledně znečištění samotného rozvodu, z mnohaleté praxe se ukazuje, že hladký a antistatický rozvod Air Excellent může být znečištěn na odtahu ve tvarovce pod talířovým a cca metr potrubí za tvarovkou. Zde usazený prach lze snadno vyčistit pomocí vysavače a vhodného nástavce s kartáčem.

Pozn. někdy jsou do tvarovek na odtahu vkládány filtrační vložky, které mají zabránit usazování prachu. Jejich nevýhodou však je, že se vlivem jejich postupného zanášení zvyšuje jejich neprůchodnost a odpor. Tím dochází k porušení nastavení a vyvážení vzduchotechnického rozvodu, který pak dostatečně neplní svou funkci. V případě použití takovýchto vložek je nutná jejich častá kontrola a výměna.

Dalším místem pravidelné kontroly a případného čištění je sací mřížka do domu, kde se může usadit a zachytit různé chmýří z květů apod., které mohou zanést a zneprůchodnit sací mřížku. Mřížky rozvodu Air Excellent lze taktéž snadno otevřít a vyčistit.

Výše je popsána pravidelná údržba společně s tzv. malým čištěním vzduchotechniky, které společně zaručí dlouhodobou hygienu a funkčnost. V případě zjištění většího znečištění v celém rozvodu je možné přistoupit k velké údržbě, která vyžaduje již více vybavení, ale ta je u rozvodu Air Excellent proveditelná. Velké čištění potrubí se provádí například tak, kdy z jedné strany potrubí je napojen výkonný vysavač s filtrem a z druhé strany je do potrubí zasunuta tryska s rotujícím kartáčem.

Každopádně vzduchotechnický rozvod musí být od samého začátku uzpůsoben takového údržbě. Kvalitní rozvod Air Excellent splňuje bezezbytku výše uvedené požadavky a bude uživatelům sloužit dlouhou řadu let.

Není nutné se obávat hygieny a čistoty vzduchotechnického rozvodu, jestliže byly použity správné materiály a řešení, která jsou již řadu let k dispozici.